A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a www.precognox.hu és www.precognox.com honlapon történő üzenetküldés során (ide értve a honlapokon megjelenő kérdőíveken és feliratkozási űrlapokon) az adatkezelő által gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozóan az adatkezelő elérhetőségeit, a kezelt adatok körét, kezelésének célját, időtartamát, jogalapját, az érintett jogait, valamint az adatkezelő kötelezettségeit.

Az üzenetküldés során megadott személyes adatok kezelése az érintett által adott hozzájáruláson alapul.

Az érintett a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul személyes adatai jelen adatvédelmi nyilatkozat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

I. Az adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei

1. Az adatkezelő kiléte:

Név: Precognox Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
cégjegyzékszám: 14-09-311101
adószám: 14257315-2-14
statisztikai számjel: 14257315-6201-113-14.
nyilvántartó bíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

2. Az adatkezelő képviselője

Kása Károly ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Jóföldi Endre István ügyvezető (vezető tisztségviselő)

3. Az adatkezelő elérhetőségei:

székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 65. I. emelet
elektronikus levelezési cím: info@precognox.com
honlap: https://precognox.hu

II. A kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, időtartama, jogalapja

1. A kezelt személyes adat köre

Az adatkezelő a www.precognox.hu honlapon elérhető üzenetküldő szolgáltatás keretében az érintett alábbi adatait kezeli:

– elektronikus levelezési cím
– telefonszám

Hírlevélre vagy a honlapon meghirdetett eseményre történő feliratkozás esetén:

– cégnév
– név
– elektronikus levelezési cím
– telefonszám

Álláslehetőségre történő jelentkezés esetén:

– név
– elektronikus levelezési cím
– telefonszám
– további, a jelentkező által a felvételi folyamat során megadott, személyhez köthető adatok

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevélre feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy írásban a levelezési címen, illetve a honlapon megadott email címen nem jelzi leiratkozási szándékát. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel nem keresi meg az Érintettet. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

A Precognox által szervezett eseményre történő regisztráció esetén a Regisztráló hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációt követően az Adatkezelő tájékoztatást küldjön a Precognox által szervezett eseményekkel kapcsolatosan. Amennyiben a regisztrációt követően Ön a későbbiekben nem kíván tájékoztatást kapni a Precognox által szervezett eseményekről, akkor ezt jelezheti írásban az Adatkezelő elérhetőségein. Ezt követően az Adatkezelő nem küld értesítést, tájékoztatást a Precognox által szervezett későbbi rendezvényekről, eseményekről.

A honlapon megjelenő álláshirdetésekre történő jelentkezés során megadott személyes adatokat szintén a jelen Adatvédelmi információk alapján kezeljük. Amennyiben a Jelentkező a felvételi folyamat lezárulta után nem kíván tájékoztatást kapni vállalkozásunktól (vagy kérelmezni kívánja a jelentkezés során megadott adatainak törlését), akkor ezt jelezheti írásban az Adatkezelő elérhetőségein.

2. A személyes adat kezelésének időtartama

Az adatkezelő az érintett II. 1. pontban megadott személyes adatát az üzenetre való válasznak az érintett részére történő megküldésének napjától számított 730 napig kezeli.

2. A személyes adatok kezelésének célja

Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy az adatkezelő az érintett által küldött elektronikus üzenetre a válaszát az érintett részére meg tudja küldeni.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése alapján és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

III. A személyes adatok címzettjei

Az érintett által megadott személyes adatok kizárólag az adatkezelővel, illetve az adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalóival kerülhet közlésre, más természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv részére az érintett által megadott személyes adat kizárólag jogszabály erre irányuló kötelezése esetén kerül átadásra a jogszabályban meghatározott részére.

IV. Az érintett jogai

1. Az érintett személyes adataihoz való hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az érintettre vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
i) tájékoztatás az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
2. Az érintett helyesbítéshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok törléséhez, zárolásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
g) az érintett kéri;
h) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki;
i) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
j) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5. Az érintett tiltakozásához való joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelésen alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ezen túlmenően az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 21. §-a alapján tiltakozással élhet az adatkezelőnél a személyes adatának kezelése ellen. A tiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel az érintett nem ért egyet, illetőleg az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

6. Az érintett adathordozhatósághoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájáruláson vagy személyes adatok különleges kategóriáinak kezelésére vonatkozó hozzájáruláson, vagy olyan szerződésen alapul, melyben az érintett az egyik fél; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

7. Az érintett hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonásához való jog

Az érintett a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, mely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8. Az érintett egyéb jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben az érintett szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok bármely kötelezettségét panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) előtt a https://naih.hu/index.html honlapon, vagy a 1530 Budapest, Pf.: 5. postacímen.

9. A személyes adat szolgáltatása elmaradásának következménye

Az érintett nem köteles a jelen adatvédelmi tájékoztatóban írt személyes adatokat megadni, azonban amennyiben azt nem adja meg, úgy az adatkezelő nem tud a részére megküldött üzenetre válaszolni.

Egyéb, a honlap üzemeltetéséhez nem szervesen kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatás:

A Precognox Kft. által kezelt internetalapú felületeken (saját tulajdonú weboldal, blog, közösségi médiás felület), illetve emailben, sms-ben kiküldött kérdőívek által gyűjtött információkat (személyes adatok, önéletrajz, egyéb, a kérdőív kitöltője által megadott adatok) a Precognox Kft. saját vagy bérelt (EU területén található) szerverein 2 évig tárolja. A tárolt adatokat harmadik személynek kizárólag az érintett személy hozzájárulásával adja ki, azokat az érintett személy írásos kérésére az adatbázisból 7 munkanapon belül törli. A megadott adatok módosítását az adatközlő szintén írásos módon kérheti, a módosítást a Precognox Kft. szintén 7 munkanapos határidővel vállalja. A megadott adatok tárolásáért, illetve azokkal kapcsolatos munkavégzésért a Precognox Kft.-t semmilyen anyagi juttatás nem illet meg, ezen folyamatok kizárólag a piaccal történő szakmai együttműködést szolgálják.